Posts Tagged ‘ทัวร์อิตาลี’

  1. ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศอิตาลี วิหารดูโอโม่

    กรกฎาคม 26, 2013 by stony

    ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศอิตาลี วิหารดูโอโม่

    ทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศอิตาลี วิหารดูโอโม่

    ตั้งอยู่ที่จตุรัสกลางเมืองมิลานโบสถ์แห่งนี้เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงามที่สุดในอิตาลีและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก โดยที่ไม่นับวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ความยาว ประมาณ 157 เมตร สามารถจุคนได้ประมาณ ถึง 40,000 คนซึ่งใช้ระยะเวลาการก่อสร้างยาวนานกว่า 500 ปี ( ค.ศ.1386 – 188)เป็นสิ่งก่อสร้างในยุคอาณาจักรโรมันรุ่งเรือง